-----

این نوشته را بخوانید حتا اگر خرافاتی نباشید، اندرز های خوب و توانمندی لابه لای این خط ها وجود دارد. این نوشته از سوی بنیاد آنتونی رابینز برای کامیابی شما جمع آوری شده است


1
به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید .

2
با مرد یا زنی ازدواج کنید که دلبسته ی گفتگو کردن با او هستید. زیرا هنگامی که پیرتر می شوید، مهارت های مصاحبه مانند دیگر مهارت ها بسیار برجسته می شوند .

3
همه ی آنچه را که می شنوید باور نکنید، همه ی آنچه را که دارید هزینه نکنید و یا همان اندازه که می خواهید نخوابید.

4
هنگامی که می گویید: دوستت دارم، منظورتان همین باشد .

5
هنگامی که می گویید :ببخشید، به چشمان شخص مقابل نگاه کنید .

6
پیش از اینکه ازدواج کنید دستکم شش ماه نامزد باشید .

7
به عشق در نخستین نگاه باور داشته باشید .

8
هیچگاه به رویاهای کسی نخندید. مردمی که رویا ندارند هیچ چیز ندارند.

9
عمیق و با احساس عشق بورزید. شاید آسیب ببینید ولی این تنها راهی است که به طور کامل زندگی می کنید .

10
در اختلافها با انصاف بجنگید و از کسی هم نام نبرید .

11
مردم را از طریق خویشاوندانشان داوری نکنید .

12
آرام سخن بگویید ولی سریع بیاندیشید .

13
هنگامی که کسی از شما پرسشی میکند که نمی خواهید پاسخ دهید، لبخندی بزنید و بگویید :چرا می خواهی این را بدانی؟

14
به یاد داشته باشید که عشق بزرگ و کامیابی های بزرگ نیازمند خطرپذیری های بزرگ هستند .

15
هنگامی که کسی عطسه می کند به او بگویید عافیت باشد .

16
هنگامی که چیزی را از دست می دهید، درس گرفتن از آن را از دست ندهید .

17
این سه نکته را به یاد داشته باشید: احترام به خود، احترام به دیگران و مسئولیت همه کارهایتان را پذیرفتن.

18
نگذارید یک اختلاف کوچک به دوستی بزرگتان آسیب بزند .

19
هنگامی که آگاه می شوید که اشتباهی مرتکب شده اید، بیدرنگ برای برطرف کردن آن دست به کار شوید .

20
هنگامی که تلفن را بر می دارید لبخند بزنید، کسی که تلفن کرده آن را در صدای شما می شنود .

21
زمانی را برای تنها بودن اختصاص دهید .

یک دوست واقعی کسی است که دست شما را بگیرد و قلب شما را لمس کند